Щоденник проходження практики

 

Завантажити PDF

 

НАЦІНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IMEHI М.П. ДРАГОМАНОВА

 Інститут соціології, психології та управління

 Кафедра управління та євроінтеграції

                                                                                 ЩОДЕННИК

                                                                                    

 

  (назва практики)


 

студента______ курсу спеціальності____________________________________

 

___________________________________________________________________

(назва інституту, факультету чи філії)

__________________________________________________________________

                                        

__________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по-батькові студента)

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

 

                                                         Група___________________

 

 

20____/20____ навчальний рік

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ


 

 

Студент____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

направляється на______________________________________________________________ 

                      (назва підприємства, установи)


місто___________________________________________на (в)__________________________

                                                  

_________________________________________________________________________

    (назва підприємства, установи)

 

Термін практики з________ ________________________по_________________201___р

(включити проїзд туди и назад).


Керівник практики від вузу______________________________________________________

                                                                                         (посада, прізвище, ім`я, по-батькові)

___________________________________________________________________


 

Печатка вузу

 

Директор інституту / філії_______________________________________

                   (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

_______________________________________________________________________________

Kepiвник практики від підприємства_________________________________________

                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

прибув на ПІДПРИЄМСТВО

Печатка підприемства                                                                „______”   _________________201   р.                                                                                                                       

_____________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

вибув З ПІДПРИЄМСТВА

Печатка підприемства                                                                                                                                                            „________” _______________201__Р.

 

________________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 

2. Правила ведения й оформлення щоденника

 

6.1  Щоденник - основний звітний документ студента під час проходження практики, без якого залік з практики не зараховується.

6.2 Якщо студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

6.3  Під час практики студент коротко занотовує у щоденнику основну інформацію про виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

6.4  Після закінчення практики щоденник та інша звітна документація подається керівникам практики на перевірку.

6.5  Повністю оформлений щоденник, з відгуками керівників практи­ки, завірених підписами i печатками, разом iз звітом та іншими необхідними документами студент повинен здати на кафедру.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТ1В-ПРАКТИКАНТІВ КЕР1ВНИК1В ПРАКТИКИ

5.1. Студенти-практиканти зобов'язані:

-   отримати відповідні завдання до початку практики, а також консуль-
тації щодо оформлення вcix необхідних документів від співробітництв
інституту - керівників практики;

- своєчасно прибути на базу практики i регулярно відвідувати місце практики;

-     у повному обсязі виконувати вci передбачені завдання та дору-
чення керівників практики від університету та бази практики;

-     своєчасно оформити звітну документацію;

-     у зазначений термін захистити звіт та скласти залік за програмою відповід-
ної практики.

5.3. В обов'язки керівників практики від навчального підрозділу (інституту, кафедри) входить:

організація разом з менеджером практики та дирекціями інститутів
інструктивних зборів студентів (настановних конференцій);

-    проведения вcix організаційних заходів та індивідуального інструк-
тажу, забезпечення студентів-практикантів необхідними документами (напра­-
влення, робоча програма, зразок щоденника, календарний план, індивідуальне
завдання, необхідні методичні рекомендації, перелік звігної документації...

-    проведення консультацій студентів на місцях практики;

-    контроль за виконанням завдань студентами-практикантами, ведення
табелю відшкодування. (...)

6.1.          Після закінчення практики студенти письмово звітують про виконання
програми та індивідуального завдання. До звіту додаються:

а)  щоденник з письмовим висновком кер1вника практики від бази
практики про роботу студента (iз зазначеними датами прибуття студента на
практику та її закінчення; з відповідними підписами i печаткою бази практики);

б) інші звітні документи, передбачені програмою практики.Письмовий
звіт разом з іншими документами, передбаченими робочою програмою, пода-
ється на рецензування керівнику практики від кафедри.

6.2.Звіт з виробничої практики захищається студентами (з диференційо-
ваною оцінкою) в комісії, призначеній директором інституту... Залік за резуль-­
татами ознайомчої практики приймає викладач - керівник практики від
кафедри. (...)

6.3.Студенту, який не виконав програми практики без поважних причин (i
за підсумками практики отримав незадовільну оцінку), може бути надана мож-
ливість и проходження повторно за кошти фізичних та юридичних oci6. У pa3i
повторного отримання незадовільної оцінки за результатами практики студент
відраховується з університету.

 

                               3. Календарний графік проходження практики

 

№ п.п

 

 

Назви робіт

 

Тижні проходження практики

 

 

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5
 

Підпис керівників практики

 

Від узу_______________________від підприємства_____________________

 

                

4. Робочі записи студента під час практики


________________________________________________________________________________

 


5. Відгук керівника практики i оцінка роботи студента на практиці

________________________________________________________________________

(підприємство, усстанова)

 

________________________________________________________________

 

Підпис керівника практики від підприємства ______________________________________________

 

Печатка                                                                                «_______»__________________20___р.

 

6. Висновок керівника (керівників) практики про роботу студента

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Залікова оцінка з практики

_________________________________________________________________________

Керівник(и) практики _____________       _____________________________________

                                                   (підпис)                                            (посада, прізвище, ініціали)

                                           _______________         ___________________________________________

                                                  (підпис)                                              (посада, прізвище, ініціали)

 

«______» ______________201__р.