dzvin

facebook

youtube

 

 Економічна практика. 3 курс

Мета практики полягає в формуванні практичних навичок у студентів з питань фінансової діяльності вітчизняних підприємств, а також закріпленні знань з методики аналізу результатів, факторів і наслідків господарської діяльності підприємств, оцінки ефективності використання ресурсів та ефективності виробництва в цілому ірезервів її підвищення, вміння використовувати ці знання у пошукуоптимальних господарських рішень.

 Завдання практики

В результаті виконання завдань практики студенти мають здобути наступні вміння і знання:

-       збирати, класифікувати і обробляти дані, необхідні для аналізу;

-       оцінювати ступінь виконання планів і визначати основні фактори впливу на результати діяльності підприємства;

-       моделювати зв'язок між результативними і факторними показниками;

-       проводити аналіз впливу окремих факторів на результати господарської діяльності підприємства;

-       проводити комплексний техніко-економічний аналіз виробництва продукції, попиту, обсягу реалізації продукції, ефективності використання виробничих ресурсів і собівартості продукції;

-       здобути навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку, його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку;

-       визначити потреби в оборотних коштах, джерелах фінансування, відтворення основних засобів їх ефективного використання;

-       оволодіти методами оцінки фінансового стану та фінансового планування;

 

Зміст практики (етапи, завдання, необхідні джерела)

 

 Економічна практика проводиться протягом двох тижнів без відриву від навчання для студентів денного та заочного відділення. Результатом практики має стати звіт з комплексного техніко-економічного та фінансового аналізу стану підприємства.

 

В ході роботи студент зобов'язаний продемонструвати володіння сучасною методологією економічного аналізу та фінансового менеджменту.

 

Необхідні джерела:

 

-       бухгалтерські баланси підприємства за звітні періоди (форма №1, 1-Б, 1-П);

 

-       фінансові плани;

 

-       звіти про фінансові результати (форма №2)

 

-       оборотно-сальдова відомість;

 

-       інші види ділової документації.

 

Комп'ютерні:

 

-       операційна система Microsoft Windows 95, 98, 2000,Vista;

 

-       Microsoft Word

 

-       Microsoft Excel

 

-       Microsoft Power Point

 

-       1С Предприятие;

 

-       Програма «Аналітик»;

 

-       інші види сучасного програмного забезпечення (бажано).

 

Практика передбачає виконання наступних етапів:

 

I етап: загальні збори студентів та методистів з практики; проведення Настановної конференції;

 

II етап: виконання завдань, передбачених практикою;

 

III етап: оцінювання результатів та проведення Звітної конференції.

 

Звітність з практики

 

Результатом практики мають стати наступні документи:

 

-       Індивідуальний звіт з практики, що поетапно відображає загальну та індивідуальну частину завдання та містити поточні і загальні висновки;

 

-       Індивідуальна презентація результатів економічного аналізу, що поетапно відображає загальну та індивідуальну частину завдання в візуальному (таблиці, діаграми, графіки тощо) вигляді.

 

  Методи оцінки (критерії) в балах

 

Попереднє оцінювання здійснюється викладачем-методистом, який проводив контроль виконання завдань практики, та відбувається за наступними критеріями:

 

Бали

Зміст та ступінь виконання завдань

90-100

Завдання не містять змістовних та технічних помилок. Висновки свідчать про високий професійний рівень студента. Результати аналізу представлені у вигляді презентації та мають практичну цінність.

80-89

Презентація та розрахунки містять незначні технічні помилки, але методики аналізу використано вірно. Висновки чіткі, лаконічні та логічно пов'язані.

70-79

Звіт представлений у повному обсязі, але презентація відсутня. Наявні технічні та змістовні помилки. Аналітичні питання демонструють невпевненість автора у власних висновках.

60-69

Результати практики представлені поверхово. Висновки не відображають володіння інструментарієм навчальних дисциплін.

35-59

Студент не володіє навчальним матеріалом. Зміст, логіка та практичне значення відсутні.

1-34

Робота відсутня або повністю чи частково ідентична роботі іншого студента.

 

  Планування змісту завдань та звітності

 

Перше завдання є загальним та обов'язковим для виконання всіма студентами. Результатом роботи є звіт про комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Дана частина роботи передбачає:

 

-       аналіз балансового прибутку і його складових. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового прибутку та рентабельність активів.

 

-       аналіз факторів зміни прибутку та рентабельності від реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка втрачених можливостей прибутку й причини цього.

 

-       aналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні та незалежні від діяльності підприємства.

 

Друга частина завдання є індивідуальною. Вона затверджується керівником практики в залежності від специфіки підприємства. Нижче наводиться орієнтовний перелік напрямків економічного аналізу (як саме здійснюється фінансово-економічний аналіз – джерела інформації, методи, механізми, можливі результати, їх інтерпретація тощо):

 

-       виробництво продукції, робіт, послуг;

-       попит, стан ринку та обсяги реалізації продукції (послуг) підприємства;

-       ефективність виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства;

-       витрати на виробництво та реалізацію продукції;

-       оподаткування діяльності підприємства;

-       оборотні кошти та їх реалізація на підприємстві;

-       кредитування діяльності на підприємстві;

-       фінансове забезпечення відтворення основних фондів;

-       фінансове планування на підприємствах.

 

Методологічний інструментарій, який рекомендовано для виконання поставлених завдань:

-       Метод аналізу оборотно-сальдової відомості (експрес-аудит Ф1 і Ф2);

-       SWOT- аналіз і методика формування звіту;

-       Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності;

-       Метод оцінки вартoсті капіталу (NOPED);

-       Метод оцінки використання капіталу (ЕVА);

-       Метод розрахунку крапки беззбитковості;

-       Метод розрахунку витрат (формула витрат);

-       Метод розрахунку прогнозованого результату;

-       Метод розрахунку фінансового важеля;

-       Метод розрахунку операційного важеля;

-       Метод середніх та відносних величин;

-       Метод зведення та групування;

-       Індексний метод;

-       Кореляційно-регресійний метод;

-       Дискримінаційний метод;

-       Дисперсійний метод;

-       Факторний метод;

-       Метод лінійного програмування;

-       Метод нелінійного програмування;

-       Метод динамічного програмування.

 

Література:

 

Статика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор та інші. – Львів: «Інтелект-Захід», 2003. – 576 с.

 

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ. 2007. – 191 с.

 

Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута” 2003. – 680с.

 

Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. - К.: КНЕУ,2001.

 

Економічний аналіз господарської діяльності / Іващенко В.І., Болюх М.А. – К.: ЗАТ “Неглава” 1999. – 204с.

 

Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посібник: Переклад із рос. – К.: Вища шк., 1992. – 191с.

 

Ковальчук М. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004.

 

Мник Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.

 

Результати економічної практики мають бути представлені звітом тп презентацією в Microsoft PowerPoint

 

 

 

1. Планування змісту студентської мультимедійної презентації

 

1. Запишіть свої ідеї, користуючись наведеною нижче формою:

 

-       Загальна мета;

 

-       Назва мультимедійної презентації;

 

-       Як пов'язати мультимедійну презентацію з Ключовим і Тематичними питаннями;

 

-       Теми та довідкові матеріали, які можна шукати в Інтернеті;

 

-       Інші ресурси, які використовуватимуться при створенні мультимедійної презентації (електронна енциклопедія, довідники, інші друковані джерела інформації).

 

2. Для вирішення поставлених навчальних завдань мультимедійна презентація може містити:

 

-       Опис Проекту, в тому числі завдання, використані матеріали, дії, результати;

 

-       Гіпотези

 

 -       Пропозиції або план (роботи, дослідження тощо);

 

 -       інтерпретацію (конкретних фактів, подій, процесів тощо);

 

 -       Обґрунтування (висновків, пропозицій, рекомендацій тощо);

 

 -       Порівняння/протиставлення;

 

 -       Оцінювання;

 

 -       Аналіз;

 

 -       Діаграми та графіки;

 

 -       Гіперпосилання та опис відповідних веб-сайтів;

 

 -       Скановані ілюстрації або комп'ютерну графіку;

 

 -       Список інформаційних джерел;

 

 -       Інше.

 

3. Розробіть сценарій для планування змісту і компонування презентації. Працюючи над цим завданням, думайте про шляхи реалізації поставлених навчальних цілей.

 

Запишіть свої ідеї до таблиці:

 

Створення сценарію презентації

 

Слайд 1

 

Заголовок слайду:

 

 

Зміст:

 

Зображення

 

 

Слайд 2

 

Заголовок слайду:

 

 

Зміст:

 

Зображення

 

 

 

 

 

Слайд 3

 

Заголовок слайду:

 

 

Зміст:

 

Зображення

 

 

Слайд № 4

 

Заголовок слайду:

 

 

Зміст:

 

Зображення

 

 

Слайд № 5

 

Заголовок слайду:

 

 

Вміст:

 

Зображення

 

 

Слайд 6

 

Заголовок слайду:

 

 

Вміст:

 

Зображення

 

 

Слайд №7

 

Заголовок слайду:

 

 

Зміст:

 

Зображення

 

 

Слайд 8

 

Заголовок слайду:

 

 

Зміст:

 

Зображення

 

 

 

2. Технічна підготовка до створення презентації Microsoft PowerPoint

 

Для створення мультимедійної презентації Microsoft PowerPoint необхідний комп’ютер з наступною конфігурацією системи:

 

-         операційна система Microsoft Windows 95, 98, 2000, ХР або Vista.

 

-         Оперативна пам'ять об’ємом мінімум 64 Мбайт;

 

-         Браузер Microsoft Internet Explorer версії 4.0 або вище, встановлений як заданий за замовчуванням.

 

та вказаним програмним забезпеченням або більш нові їх версії:

 

-         Microsoft Word 2000;

 

-         Microsoft Exel 2000;

 

-         Microsoft PowerPoint 2000

 

Одним із методів зосередження уваги на вмісті презентацій є створення її основної структури. Перед тим як приступати до виконання цієї задачі, слід запустити програму Microsoft PowerPoint і настроїти параметри її роботи.

 

Запуск Microsoft PowerPoint

 

- Клацніть на кнопці Пуск, перейдіть до меню Усі програми.

 

- Виберіть команду Microsoft PowerPoint.

 

Примітка: Можливо, для цього вам доведеться відкрити папку Microsoft Office. Якщо ж на комп'ютері встановлена операційна система Windows ХР, ви зможете, клацнувши на кнопці Пуск, одразу вибрати команду Microsoft PowerPoint. Після запуску програми Microsoft PowerPoint на екран виводиться слайд без заголовка у звичайному режимі.

 

Настроювання панелей інструментів і меню

 

1. У меню Вигляд виберіть команду Панелі інструментів і переконайтеся, що поряд із назвами панелей Стандартна та Форматування встановлені прапорці, тобто що ці панелі інструментів відображаються на екрані.

 

2. Змініть спосіб відображення меню так, щоб при виборі кожного його пункту на екрані були представлені всі його елементи. Для цього в меню Сервіс виберіть команду Настройка.

 

3. Перейдіть на вкладку Параметри діалогового вікна Настройка.

 

4. Встановіть прапорці Стандартна панель і панель форматування двома рядками та Завжди показувати повні меню.

 

5. Клацніть на кнопці Закрити.

 

3. Створення структури презентації
 

 

Перед оформленням презентації за допомогою ілюстрацій, анімації та звуку доцільно зосередитися на її змісті та створити загальну структуру презентації Microsoft PowerPoint.

 

Для цього виконайте такі дії:

 

1. У полі Заголовок слайда введіть назву своєї презентації.

 

2. У полі Підзаголовок слайда введіть її підзаголовок.

 

3. У меню Вигляд виберіть команду Панелі інструментів і встановіть прапорець поряд з командою Структура. Вздовж лівої границі вікна відобразиться панель інструментів Структура.

 

4. Щоб розпочати роботу над структурою презентації, на панелі, яка розташована в лівій частині вікна програми, клацніть на вкладці Структура.

 

Примітка: Використовуючи вкладку Структура, ви зможете краще реалізувати свої ідеї і зосередитися на змісті презентації.

 

 5. На вкладці Структура встановіть курсор в кінці підзаголовка (після останньої його літер

 

6. Замість того, щоб продовжувати введення тексту для першого слайда, ви можете перейти до нового слайда. Для цього натисніть клавішу Еnter, а потім клацніть на кнопці Підвищити рівень на панелі інструментів Структура (або натисніть клавіші Shift+Таb).

 

7. Далі на вкладці Структура продовжуйте вводити з клавіатури заголовки слайдів. По завершенні введення кожного заголовка натискайте клавішу Еnter.

 

Примітка: Доцільно спочатку ввести текст презентації, а потім добавити до неї ілюстрації та анімацію.

 

8. Для введення тексту до будь-якого слайда встановіть курсор у кінці заголовка слайда і натисніть клавішу Еnter. Щоб текст відображався під заголовком, а не на новому слайді, клацніть на кнопці Знизити рівень (або натисніть клавішу Таb). Крім того, ви можете вводити текст безпосередньо в області слайда.

 

9. Введіть потрібний текст. Зверніть увагу, що при кожному натисканні клавіші Епіег утворюється новий елемент маркірованого списку.

 

10. Для того щоб переміститися з одного слайду на інший, на вкладці Структура, яка знаходиться ліворуч від слайда, клацніть на тексті відповідного слайда або скористайтеся смугою прокрутки, розташованою в області слайда праворуч.

 

11. Після створення структури презентації перейдіть на вкладку Слайди, для того щоб переглянути розкадровку презентації. Ця вкладка знаходиться в лівій частині вікна програми.

 

12. Для збереження презентації на диску виберіть у меню Файл команду Зберегти. Знайдіть і відкрийте спочатку папку, в якій Ви будете зберігати свою презентацію.

 

13. Введіть з клавіатури ім'я файла мультимедійної презентації.

 

14. Клацніть на кнопці Зберегти.

 


 

4. Оздоблення презентації графічними та анімаційними елементами.

 

Керуючись наведеними далі рекомендаціями, ви зможете створити професійно оформлену презентацію.

 

Використання шаблонів оформлення

 

1. У меню Формат виберіть команду Конструктор слайдів.

 

2. В області завдань Конструктор слайдів, що відображається праворуч від слайда, за замовчуванням вибране посилання Шаблони оформлення. Перегляньте зразки шаблонів оформлення слайдів.

 

3. Клацніть на стрілці, розташованій праворуч від потрібного вам шаблону, і виберіть команду Застосувати до виділених слайдів для зміни вигляду тільки тих слайдів, які були виділені в області структури ліворуч, або команду Застосувати до всіх слайдів для зміни оформлення всіх слайдів.

 

4. Для того щоб змінити кольорове оформлення слайдів, виберіть у області завдань Конструктор слайдів посилання Колірні схеми (воно знаходиться під посиланням Шаблони оформлення).

 

5. Клацніть на стрілці, розташованій праворуч від обраної колірної схеми, і виберіть команду Застосувати до виділених слайдів для зміни слайдів, виділених на вкладці Структура, або команду Застосувати до всіх слайдів для зміни колірної схеми всіх слайдів.

 

Примітка: Для зміни колірної схеми можна скористатися посиланням Змінити колірні схеми, розташованим у нижній частині області завдань.

 

6. Збережіть презентацію.

 

Використання зображень із колекції

 

1. У меню Вставка виберіть спочатку команду Малюнок, а потім команду Картинки.

 

2. У полі Шукати області завдань Картинки введіть ключове слово для пошуку відповідного зображення. Щоб обмежити область пошуку, скористайтеся списками, які допоможуть встановити інші параметри пошуку. Якщо треба шукати об'єкти лише певні типу, скажімо фотографії чи фільми, слід встановити відповідні прапорці у списку Шукати об'єкти. Для проведення пошуку тільки у певних колекціях встановіть прапорці у списку Переглядати.

 

3. Клацніть на кнопці Почати.

 

4. Серед знайдених виберіть малюнок, який вам потрібно вставити у слайд. На екрані відобразиться панель інструментів Настройка зображення. Якщо це не так, виберіть у меню Вигляд команду Панелі інструментів/Настройка зображення.

 

5. Якщо результати пошуку вас не влаштовують, спробуйте повторити цю операцію з викристанням інших значень параметрів.

 

6. Кольори ліній та заливки деяких елементів малюнка для більшої відповідності кольоровій гамі вашої презентації можна змінювати.

 

Примітка: Кольори растрових малюнків і фотографій можна змінювати лише у спеціаль них програмах редагування зображень.

 

7. Клацніть на кнопці Перефарбувати малюнок на панелі Настройка зображення. Виберіть нові кольори і клацніть на кнопці ОК.

 

8. Збережіть презентацію.

 

Використання зображень з Інтернету

 

 

 

Закон про авторське право дозволяє (за деякими винятками) брати картинки з Інтернету і використовувати їх у процесі навчання. Перевіряйте кожен веб-сайт на наявність на ньому обмежень чи заборони на використання зображень.

 

 

 

Для того щоб користатися зображеннями з Інтернету, виконайте зазначену послідовність дій:

 

1.Запустіть на виконання браузер, не закриваючи програми Microsoft PowerPoint.

 

2.Знайдіть веб-сайт, де є зображення, які ви хочете використати у своїй презентації.

 

3.Клацніть правою кнопкою миші на малюнку, який треба помістити у презентацію.

 

4.Виберіть команду Зберегти малюнок як.

 

5.Знайдіть і відкрийте спочатку папку де містяться матеріали Вашої презентації.

 

6.Введіть з клавіатури ім'я файла. Не змінюйте літери в імені файла після крапки (.gif або .jpg) – це забезпечить правильне використання зображення.

 

7.Клацніть на кнопці Зберегти.

 

8.Поверніться до своєї презентації.

 

9.У меню Вставка виберіть команду Малюнок/З файла.

 

10.У діалоговому вікні Додавання малюнка, що відображається на екрані клацніть на файлі потрібного малюнка, а потім на кнопці Вставити.

 

11. Збережіть презентацію.

 

Використання ефектів анімації

 

Для того щоб виділити певні ключові слова та речення, сфокусувати увагу на важливій інформації, а також просто для надання презентації яскравості можна застосовувати ефекти анімації. їх можна задати для тексту, графіки, звуків, фільмів, схем та інших об'єктів, які містяться на слайдах. У разі використання ефектів анімації до тексту заголовків та вмісту слайдів ці ефекти зазвичай повторюють на всіх слайдах.

 

Для додавання ефектів анімації виконайте такі дії:

 

1. Виберіть у меню Вигляд команду Звичайний, якщо активним є інший режим.

 

2. Виберіть слайд або декілька слайдів, до яких необхідно застосувати ефект анімації. Якщо планується використати однаковий ефект до всіх слайдів, можете зробити активним
будь-який з них.

 

3. У меню Показ слайдів виберіть команду Ефекти анімації.

 

4. В області завдань Конструктор слайдів виберіть у списку Застосувати до виділених слайдів потрібний ефект анімації. Для ознайомленням з результатом дії ефекту анімації підведіть курсор до його назви і прочитайте контекстну підказку.

 

5. Якщо ефект анімації потрібно застосувати до всіх слайдів, клацніть на кнопці Застосувати до всіх слайдів. Для того щоб запустити процес демонстрації слайда з ефектом анімації, клацніть на кнопці Перегляд.

 

6. Збережіть презентацію.

 

5. Удосконалення мультимедійної презентації

 

Обміркуйте, які додаткові елементи (зображення, звук, діаграми тощо) ви хотіли б використати у своїй учнівській презентації. Зважте при цьому, що всі вони мають збагачувати зміст. Врахуйте також, що наявність великої кількості оздоблювальних елементів відволікатиме увагу від основної мети презентації. Не забудьте про необхідність дотримуватися Закону про авторське право, при потребі вказуйте джерела цитат, частіше зберігайте свою роботу.

 

Додавання гіперпосилань

 

На слайді презентації Microsoft PowerPoint можна створити гіперпосилання на інший слайд, на веб-сайт або файл.

 

Примітка: Гіперпосилання на веб-сайт буде діючим лише в тому разі, коли ком­п'ютер, на якому демонструється презентація, підключений до Інтернету. Для пра­вильної роботи посилання на файли необхідно, щоб місце їх збереження відносно файла презентації не змінювалось.

 

Вставлення гіперпосилання на веб-сайт

 

 1.На слайді презентації виберіть текст або зображення, до якого ви плануєте додати гіперпосилання на веб-сайт.

 

2.У меню Вставка виберіть команду Гіперпосилання або клацніть на кнопці Додавання гіперпосилання, що знаходиться на панелі інструментів Стандартна.

 

3.Якщо веб-сайт, на який потрібно створити гіперпосилання, нещодавно відвідували з вашого комп'ютера, його адреса може міститися у списку переглянуті сторінки в діалоговому вікні Додавання гіперпосилання. У такому разі клацніть на кнопці переглянуті сторінки і виберіть зі списку потрібну адресу.

 

4. Якщо адреси потрібного веб-сайта у вказаному списку немає, то виконайте такі дії:

 

а) Запустіть браузер на виконання, введіть з клавіатури адресу веб-сайта до поля Адреса і натисніть клавішу Enter. Коли домашня веб-сторінка сайта відкриється, пе рейдіть на потрібну вам веб-сторінку. Після цього виділіть URL-адресу в полі Адреса та натисніть клавіші Ctrl+C для її копіювання.

 

б) Поверніться до презентації та діалогового вікна Додавання гіперпосилання. Один раз клацніть лівою кнопкою миші у полі Адреса цього вікна і натисніть клавіші Ctrl+V для вставляння адреси. Клацніть на кнопці ОК.

 

5. Збережіть презентацію.

 

Вставлення гіперпосилання на файл

 

 1.На слайді презентації виберіть текст або зображення, до якого треба додати гіперпосилання на файл.

 

2.У меню Вставка виберіть команду Гіперпосилання або клацніть на кнопці Додавання гіпперпосилання на панелі інструментів Стандартна.

 

3.Якщо файл, на який потрібно створити посилання, нещодавно відкривали, його ім'я може бути у списку, розташованому в середній частині діалогового вікна Додавання гіперпосилання. Клацніть на кнопці останні файли для відображення цього списку, а потім виберіть у ньому відповідний файл.

 

4.Якщо у списку останні файли потрібного файла немає, клацніть на кнопці Пошук файла, після чого знайдіть у діалоговому вікні Зв'язати з файлом необхідний файл, відмітьте його і клацніть на кнопці ОК.

 

5.Ім'я файла відображатиметься в полі Адреса діалогового вікна Додавання гіперпосилання. Клацніть на кнопці ОК.

 

6.Збережіть презентацію.

 

Вставлення діаграми

 

Студенти мають можливість створити діаграму безпосередньо у програмі Microsoft PowerPoint або імпортувати її чи дані аркуша з Microsoft Exel. Для створення діаграм у Microsoft PowerPoint використовується програма Microsoft Graph, яка автоматично встановлюється на комп'ютер разом із пакетом Microsoft Office.

 

При створенні учнем нової діаграми у Microsoft PowerPoint відкривається програма Microsoft Graph, за допомогою якої на екрані відображається діаграма з усіма пов'язаними з нею даними з таблиці. Студент може ввести до таблиці власні дані, імпортувати дані з текстового файла, імпортувати або вставити таблицю чи діаграму з програми Microsoft Exel, а також вставити дані з якоїсь іншої програми.

 

Для вставлення у слайд діаграми безпосередньо у програмі Microsoft PowerPoint виконайте такі дії:

 

1.У меню Вставка виберіть команду Діаграма. Після цього у рядку меню програми замість меню Показ слайдів відобразяться меню Дані та Діаграма.

 

2.Для зміни даних, які відображаються у таблиці, встановіть курсор миші в одну із клітинок і введіть до неї свої дані. Аналогічним чином введіть дані до решти клітинок таблиці.

 

3.У разі потреби змінити тип діаграми виконайте такі дії:

 

а) У меню Діаграма виберіть команду Тип діаграми. Відкриється відповідне діалогове вікно.

 

б) На вкладці Стандартні або Нестандартні у списку Тип виберіть тип діаграми.

 

в) У області Зразок діалогового вікна виберіть вид діаграми і клацніть на кнопках Перегляд результату і ОК.

 

4.Щоб додати до діаграми заголовок і підписи осей, виконайте наведені далі інструкції:

 

а) У меню Діаграма виберіть команду Параметри діаграми. Відкриється відповідне діалогове вікно.

 

б) На вкладці Назви введіть назву діаграми.

 

в) До відповідних полів введіть підписи для осей категорій, значень і рядів даних (при потребі). Клацніть на кнопці ОК.

 

5.Щоб повернутися до слайда, клацніть лівою кнопкою миші поза межами діаграми.

 

6.У разі необхідності повернутися до режиму редагування діаграми двічі клацніть лівою кнопкою миші на цій діаграмі.

 

7.Збережіть презентацію.

 

Використання відео- та звукових файлів

 

 

 

Джерелом відео- та звукових файлів для презентації можуть стати Інтернет і різноманітні колекції на компакт-дисках.

 

Примітка: Кліпи і звукові файли, які будуть вставлені у презентацію, повинні зберігатися у тій самій папці, що й сама презентація.

 

Вставлення звуку із файла

 

1.У меню Вставка виберіть команду Фільми та звуки/Звук із файла.

 

Примітка: Перед тим як додавати звуковий супровід до презентації, переконайтеся, що відповідний звуковий файл знаходиться у тій же папці, що і файл презентації.

 

2.Знайдіть потрібний звуковий файл у папці.

 

3.Виберіть цей файл і клацніть на кнопці ОК.

 

4.У відповідь на запит програми щодо необхідності відтворення звуку під час показу слайдів клацніть на кнопці Автоматично. Якщо клацнути на кнопці Ні, програма буде відтворювати звук лише після клацання на спеціальному значку гучномовця.

 

Примітка: На слайді повинен відображатися спеціальний значок гучномовця.

 

5.У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка анімації.

 

6.В області завдань Настройка анімації виберіть звуковий файл для настройки анімаційного ефекту. Клацніть на стрілці, і у меню, що розкриється, ви побачите команди для настроювання параметрів ефекту та часу відтворення звуку. Виберіть одну з цих команд.

 

7.Для впорядкування послідовності анімаційних ефектів слайда скористайтеся стрілками Порядок, розташованими в нижній частині області завдання

 

8.Для настроювання параметрів звукового ефекту виберіть у меню команду Параметри ефектів. На екрані з'явиться діалогове вікно Звук: відтворення.

 

9.На вкладці Ефект встановіть в області Закінчити перемикач Після. Потім у полі лічильника встановіть значення, що дорівнює загальній кількості слайдів вашої презентації. В результаті цих дій звуковий уривок буде відтворюватися упродовж демонстрації всієї презентації.

 

10.Клацніть на кнопці ОК.

 

11.Збережіть презентацію

 

Вставлення фільму

 

1.У меню Вставка виберіть команду Фільми та звуки/Фільм із файла.

 

Примітка: Перш ніж додавати фільм до презентації, переконайтеся, що файл фільму знаходиться у тій же папці, що і файл презентації.

 

2.Знайдіть потрібний фільм у папці.

 

3.Виберіть цей файл і клацніть на кнопці ОК.

 

4.Програма запропонує визначити спосіб відтворення фільму під час показу слайдів. Клацніть на кнопці Автоматично.

 

5.У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка анімації.

 

6.У області завдань Настройка анімації виберіть потрібний фільм, клацніть на кнопці зі стрілкою праворуч від його імені, а потім виберіть із меню, що відкриється, команду Параметри ефектів. Виконайте настроювання параметрів у діалоговому вікні фільм: відтворювання. 

 

7. Збережіть презентацію.

 

Вставлення запису з компакт-диска

 

Якщо ви хочете включити у свою презентацію музичний запис, перш за все переконайтеся, що ваші дії не порушують Закон про авторські права. Додайте усі джерела використаних записів до списку гіперпосилань. У своїх діях вам слід спиратися на такі рекомендації.

 

1.Вставте звуковий компакт-диск у пристрій СD-RОМ.

 

2.Якщо відтворення записів, які знаходяться на компакт-диску, почнеться автоматично, закрийте програму програвача.

 

3.Виберіть слайд презентації, на якому повинно початися відтворення музики.

 

4.У меню Вставка виберіть команду Фільми та звуки/Запис із компакт-диска

 

5.У діалоговому вікні Вставка звукового компакт-диска виберіть записи, які слід відтворити, а також у разі необхідності вкажіть час початку та закінчення їх відтворення.

 

6.Клацніть на кнопці ОК

 

7.Коли програма запропонує визначити спосіб відтворення звуку під час показу слайдів, клацніть на кнопці Автоматично. Якщо клацнути на кнопці Ні, запис буде відтворюватися лише тоді, коли ви клацнете на спеціальному значку звукового компакт-диска.

 

Примітка: На слайді має відображатися маленький значок компакт-диска.

 

8.Для вибору значка компакт-диска клацніть мишею на ньому.

 

9.У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка анімації.

 

10.У області завдань Настройка анімації виберіть звуковий запис, параметри якого потрібно настроїти.

 

11.Для того щоб настроїти параметри відтворення звуку із компакт-диска, клацніть на стрілці праворуч від його імені і виберіть із меню, що з'явиться, команду Параметри ефектів або Час

 

12.Для впорядкування записів скористайтеся стрілками Порядок, розташованими в нижній частині області завдань.

 

13.На вкладці Ефект встановіть в області Закінчити відтворення кліпу перемикач Після. Потім змініть значення лічильника слайдів так, щоб воно дорівнювало загальній кількості слайдів презентації (або номеру слайда, на якому треба припинити відтворення запису).

 

14.Клацніть на кнопці ОК.

 

11.Збережіть презентацію.

 

Запис звукового супроводу або коментаря

 

Можна також записати до обраних слайдів або всієї презентації створений ними звуковий коментар. Така можливість особливо корисна для учнів молодшого віку. Для запису та прослуховування коментаря потрібен комп'ютер, обладнаний звуковою картою, мікрофоном (зовнішнім або внутрішнім) та динаміками.

 

Якщо записувати коментар до всієї презентації не потрібно, його можна задати лише для окремих слайдів. У такому разі на кожному слайді, де він є, відображається значок гучномовця. Відтворення запису може здійснюватися після клацання на цьому значку або автоматично. Завважте, що звуковий коментар має пріоритет перед іншими звуковими фрагментами і, якщо такі фрагменти будуть відтворюватись автоматично, коментар перекриє їх звучання.

 

Коментар зазвичай використовується у випадку автоматичної демонстрації презентації (наприклад, на конференціях) за відсутності людини, яка б її представляла. Якщо учень особисто представляє свою презентацію, він може коментувати її сам, розвиваючи таким чином навички усних виступів перед аудиторією

 

Додавання звукозапису до окремого слайда

 

 1. Виберіть слайд, який потрібно доповнити звуковим коментарем.
 2. Налагодьте внутрішній мікрофон (в разі його наявності) або підключіть зовнішній.
 3. У меню Вставка виберіть команду Фільми та звуки/Записати звук.
 4. Для того щоб записати звуковий супровід або коментар, клацніть на кнопці Запис і почніть мовлення чи відтворення звуку в інший спосіб.
 5. Закінчивши запис, клацніть на кнопці Стоп.
 6. До поля Назва введіть назву звукозапису і клацніть на кнопці ОК. На слайді відображатиметься значок гучномовця

 

Примітка: Якщо ви встановите автоматичне програвання звукозапису, можете прибрати зі слайда значок гучномовця. Звукозапис буде програватися при перегляді слайда.

 

Запис коментаря

 

 1. На вкладці Структура або Слайд виберіть слайд, з якого потрібно почати коментар.
 2. У меню Показ слайдів виберіть команду Запис звуку.
 3. У діалоговому вікні Запис мовленнєвого супроводу клацніть на кнопці Гучність мікрофона. Відкриється діалогове вікно Перевірка мікрофон
 4. Прочитайте вголос текст, що міститься у діалоговому вікні Перевірка мікрофона. Рівень гучності вашого голосу відображається на екрані у вигляді зеленого прямокутника. При потребі відрегулюйте гучність. Зміна кольору прямокутника на жовтий або червоний означає, що гучність завелика і її рівень буде автоматично знижено. Відрегулювавши гучність звуку за допомогою повзунка, клацніть на кнопці ОК. Після цього ще раз потрібно клацнути на кнопці ОК у діалоговому вікні Запис мовленнєвого супроводу.
 5. Запис коментаря виконується під час перегляду слайдів у режимі Показ слайдів. Прочитайте свій коментар до поточного слайда у мікрофон, а потім двічі клацніть мишею для переходу до наступного слайда. Ви можете продовжувати читати коментар до всіх слайдів, доки показ презентації не завершиться.
 6. Якщо поточним є інший (не перший) слайд, перед показом слайдів відображатиметься діалогове вікно Запис мовленнєвого супроводу. Виберіть слайд, з якого повинен починатися коментар. Для початку мовлення з першого слайда презентації клацніть на кнопці Перший слайд. Якщо ж ви бажаєте почати мовлення з поточного слайда, клацніть на кнопці Поточний слайд. Прочитайте свій коментар для поточного слайда у мікрофон, потім двічі клацніть мишею у полі перегляду для переходу до наступного слайда. У разі необхідності продовжуйте читати коментар до всіх слайдів, доки показ презентації не завершиться.
 7. Для тимчасової зупинки мовленнєвого супроводу клацніть правою кнопкою миші на слайді і виберіть у меню, що відображатиметься на екрані, команду Зупинити звук (супровід продовжиться після клацання на кнопці Відновити звук).
 8. Після закінчення презентації екран стає чорним. Для завершення супроводу клацніть один раз мишею.
 9. Файл з мовленнєвим супроводом зберігається автоматично. При цьому з'являється діалогове вікно із запитом про збереження термінів демонстрації кожного слайда.
 10. Для збереження термінів демонстрації слайдів клацніть на кнопці Зберегти Після цього створені вами слайди відображатимуться в режимі сортувальника слайдів, а внизу кожного слайда буде вказаний термін демонстрації.
 11. Для відміни встановлених термінів демонстрації клацніть на кнопці Не зберігати. (При потребі ви можете для кожного слайда окремо записати термін демонстрації.)

 

Примітка. У презентації одночасно може відтворюватися лише один звукозапис. Якщо вона містить звуковий ефект, який відтворюється автоматично, то мовленнєвий супровід перекриє його.

 

Настроювання анімації

 

Виконавши настроювання параметрів анімації, можна зробити так, що текст буде з'являтися на екрані по одній літері, по одному слову або абзацу. Крім того, текст та інші об'єкти при появі на екрані можуть змінювати колір, ставати темнішими або яскравішими. Ви можете визначити порядок дій і час анімації, а також встановити її автоматичний запуск без додаткового клацання мишею.

 

 1. У меню Вигляд виберіть команду Звичайний, якщо активним є інший режим.
 2. Виберіть слайд та виділіть на ньому об'єкт, до якого ви плануєте застосувати ефект анімації.
 3. У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка анімації.
 4. У області завдань Настройка анімації клацніть на кнопці Додати ефект і виберіть у меню, що відобразиться на екрані, відповідну команду.

 

а) Якщо потрібно, щоб поява тексту або об'єкта супроводжувалась певним ефектом, виберіть команду Вхід, а у підменю — потрібний ефект (Виліт, Жалюзі, Круговий, Прямокутник, Ромб тощо).

 

б) Якщо ви бажаєте додати ефект до тексту або об'єкта, що знаходиться на слайді, виберіть спочатку команду Виділення, а потім потрібний ефект. Для тексту доступні ефекти Зміна накреслення, Зміна розміру, Зміна розміру шрифту тощо, а для об'єктів — ефекти Зміна розміру та Обертання.

 

в)   Якщо потрібно, щоб текст або об'єкт зникав зі слайда, виберіть спочатку команду Вихід, а потім потрібний ефект (Жалюзі, Прямокутник, Ромб тощо).

 

г)   Для того щоб вказати напрямок руху тексту або об'єкта, виконайте інструкції, наведені далі.

 

Примітка: Ефекти відображаються у списку області завдань Настройка анімації в тому порядку, в якому ви їх додаєте. Об'єкти, до яких застосовано ефекти анімації, на слайді відмічаються нумерованими значками, які відповідають ефектам зі списку. В режимі Показ слайдів ці значки не відображаються.

 

5. Для деяких ефектів можна, клацнувши на стрілці в полі Швидкість, змінити швидкість анімації.

 

Визначення траєкторії руху об'єкта

 

Ви можете визначити, якою траєкторією у процесі показу слайду переміщуватиметься об'єкт або текст, до якого застосовано ефект анімації.

 

 1. У меню Вигляд виберіть команду Звичайний, якщо активним є інший режим.
 2. Виберіть слайд, до якого потрібно застосувати ефект анімації.
 3. Виберіть текст або об'єкт, до якого потрібно застосувати ефект анімації.
 4. У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка анімації.
 5. В області завдань Настройка анімації клацніть на кнопці Додати ефект та відкрийте підменю Шляхи переміщення.
 6. Виберіть один із напрямків переміщення або команду Інші шляхи переміщення чи Намалювати користувацький шлях.
 7. Створіть траєкторію руху, вибравши спочатку команду Намалювати користувацький шлях, а потім один із запропонованих інструментів:

 

а) Для створення відрізків прямих ліній виберіть інструмент Лінія. Клацніть у точці початку відрізка та, переміщуючи курсор миші, намалюйте лінію. У точці, де вона має закінчитися, відпустіть кнопку миші.

 

б) Для створення кривих ліній виберіть інструмент Крива. Переміщуйте курсор миші, малюючи криву, і клацайте в тих точках, через які вона повинна проходити. Для завершення кривої двічі клацніть мишею.

 

в) Для створення траєкторії, що буде складатися з кривих та прямих відрізків, виберіть інструмент Полілінія. Переміщуйте мишу, не відпускаючи натиснуту ліву кнопку, для малювання довільної траєкторії. Для створення прямих відрізків клацніть мишею та намалюйте лінію. Щоб завершити малювання, двічі клацніть мишею.

 

г) Для створення довільної траєкторії руху виберіть інструмент Мальована крива. Переміщуйте мишу, не відпускаючи натиснуту ліву кнопку, для створення лінії, яка схожа на лінію, намальовану олівцем. По закінченні малювання відпустіть кнопку миші.

 

Примітка: Якщо траєкторію руху потрібно зробити замкнутою (щоб повернути текст чи об'єкт до початкового місця розташування), на останньому етапі її створення клацніть мишею в точці початку траєкторії.

 

Примітка: Для того щоб траєкторія руху імітувала ефект виходу об'єкта за межі екрана, необхідно при визначенні ефекту Вихід вказати додатковий параметр Зникнення або Вицвітання чи вивести траєкторію руху за межі слайда.

 

 

 

Анімація у процесі зміни слайдів

 

Задані для презентації ефекти анімації будуть відтворюватися при демонстрації кожного її слайда. Додатково можна змінити ефект появи слайдів, виконавши такі дії:

 

 1. Для додавання анімаційного ефекту, який буде появлятися при зміні одного слайда іншим, у меню Показ слайдів виберіть команду Зміна слайдів.
 2. В області завдань Зміна слайдів виберіть певний ефект із списку Застосувати до виділених слайдів. Одразу після цього ефект буде продемонстровано.
 3. У розділі Змінити перехід визначте швидкість зміни кадрів та додайте звук, який буде супроводжувати цю зміну.
 4. Крім того, ви можете вибрати спосіб зміни слайдів у презентації. Для цього у розділі Зміна слайда встановіть прапорець після клацання мишею та/або встановіть прапорець автоматично після і вкажіть час, який має минути до автоматичної зміни слайдів.
 5. Для того щоб встановлені вами параметри застосовувалися до всіх слайдів презентації, клацніть на кнопці Застосувати до всіх слайдів. Інакше ефект буде застосовано лише до поточного слайда або виділених слайдів.
 6. Збережіть презентацію.

 

Автоматичний показ слайдів

 

Якщо презентацію планується демонструвати автономно (наприклад, під час стендових доповідей або на конференціях за відсутності людини, яка її представляє), можна задати автоматичний початок показу презентації після її завершення.

 


 

Настроювання часу демонстрації слайдів:

 

 1. У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка часу, після чого почнеться демонстрація слайдів у режимі настроювання параметрів часу.
 2. Переглядаючи презентацію, натискайте клавішу пробілу або клацайте на кнопці Далі панелі інструментів Репетиція, коли ви будете готові перейти до наступного об'єкта, до якого застосовано ефект анімації, або до наступного слайда.
 3. По завершенні демонстрації слайдів можна дізнатися про загальний час показу презентації. Клацніть на кнопці Так для прийняття визначеного часу. При повторному виконанні всіх наведених вище дій будуть встановлені нові параметри настроювання часу.
 4. У меню Вигляд для перегляду презентації виберіть команду Показ слайдів. Слід переконатися, що на перегляд усіх слайдів виділено достатньо часу.
 5. Для зміни часу демонстрації окремого слайда виконайте такі дії:

 

а) Перейдіть у звичайний режим або режим сортувальника слайдів і виберіть слайд або слайди, час демонстрації яких потрібно змінити.

 

б) У меню Показ слайдів виберіть команду Зміна слайдів.

 

в) У розділі Зміна слайдів області завдань встановіть прапорець автоматично після і вкажіть потрібний час демонстрації.

 

г) Час демонстрації та зміни вибраних вами слайдів буде відрегульовано автоматично. Для того щоб застосувати це значення параметра до всіх слайдів презентації, клацніть на кнопці Застосувати до всіх слайдів.

 


 

Безперервна демонстрація слайдів

 

Для настроювання режиму автоматичного показу слайдів презентації виконайте такі дії:

 

 1. .У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка презентації. Після цього відобразиться відповідне діалогове вікно.
 2. Встановіть у області Показ слайдів перемикач автоматичний (увесь екран). При цьому в області Параметри показу автоматично встановиться прапорець безперервний цикл до натискання клавіші "Esc"/
 3. Клацніть на кнопці ОК.
 4. Збережіть презентацію

 

  6. Друкування слайдів

 

 1. У меню Файл виберіть команду Друк. Після цього на екрані відобразиться діалогове вікно Друк.
 2. .У списку Надрукувати виберіть елемент Слайди, Видачі, Нотатки (для друкування коментарів разом зі слайдами) або Структуру (для друкування структури презентації)
 3. Для настроювання контрастності друку чорно-білих прозорих плівок зі слайдами виберіть у списку Колір або відтінки сірого елемент Відтінки сірого або Чорно-білий, залежно від колірного оформлення та фону презентації. Клацніть на кнопці ОК.
 4. .Якщо ви друкуєте на кольоровому принтері, можливо, доведеться змінити колірну схему. Для цього перш за все закрийте діалогове вікно Друк клацнувши на кнопці Скасувати, а потім виконайте наведені далі дії:

 

а)   У меню Формат виберіть команду Конструктор слайдів.

 

б)  В області завдань Конструктор слайдів виберіть команду Колірні схеми і знайдіть у розділі Застосувати колірну схему таку колірну схему, яка буде добре виглядати в надрукованому вигляді.

 

5.Знову виберіть у меню Файл команду Друк, щоб відкрити діалогове вікно Друк. Встановіть у ньому необхідні параметри і клацніть на кнопці ОК.

 

7. Збереження мультимедійної презентації у різних форматах

 

Якщо зберегти презентацію у форматі демонстрації PowerPoint, то під час її перегляду меню програми Microsoft PowerPoint не відображатиметься. Для запуску демонстрації користувачу достатньо виконати подвійне клацання кнопкою миші на відповідному файлі. Після завершення демонстрації програма Microsoft PowerPoint закриється.

 

Презентацію, збережену в форматі демонстрації PowerPoint , можна редагувати, якщо відкрити її файл у програмі Microsoft PowerPoint.

 

Для збереження презентації в форматі демонстрації PowerPoint виконайте такі дії:

 

1.У меню Файл виберіть команду Зберегти як.

 

2..Знайдіть і відкрийте спочатку власну папку РогІЇоІіо, а потім папку исЬп№ка_рге5епіасіа.

 

3.До поля Ім'я файла введіть назву файла презентації.

 

4.У списку Тип файла виберіть елемент Демонстрація PowerPoint.

 

5.Клацніть на кнопці Зберегти.

 

6.Примітка: Файл, збережений як демонстрація РоwегРоint має розширення

 

Підготовка презентації для перенесення на інший комп'ютер

 

Якщо презентацію потрібно продемонструвати на іншому комп'ютері, для забезпечення коректного перенесення всіх її файлів доцільно скористатися майстром упакування, який допоможе упакувати усі файли, що використовуються у презентації, та зберегти їх на компакт-диску або на мережевому диску. Якщо ви збираєтеся демонструвати презентацію на комп'ютері, де не встановлено Microsoft PowerPoint, можна запустити на виконання програму PowerPoint Viewer, яка входить до пакету. Не забудьте включити у пакет аудіо- та відеофайли, а також шрифти ТrueТуре, використані у презентації.

 

Упакування презентації

 

 1. 1.Відкрийте презентацію, яку потрібно упакувати, та вставте компакт-диск у відповідний пристрій або визначте папку для розміщення пакету. Майстер упакування створить папку з пакетом презентації.
 2. У меню Файл виберіть команду Упакування для запису на компакт-диск. Виконайте
 3. інструкції майстра упакування.

 

Розпакування презентації

 

 1. 1.Вставте компакт-диск з упакованою презентацією у відповідний пристрій.
 2. 2.Відкривши вікно програми Провідник або клацнувши на значку Мій комп'ютер, розташованому на робочому столі, знайдіть пакет презентації та двічі клацніть на файлі,
 3. ім'я якого співпадає з іменем презентації.
 4. 3.Визначте папку на диску, до якої слід зберегти розпаковану презентацію.
 5. 4.Збережіть презентацію

 

 

 

 

 

Методи оцінки (критерії) в балах

 

бали

Мультимедіа

Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації.

Зміст

Мають бути представлені зміст, основні теми, ідеї, концепції, знання.

90 – 100

Студенти ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем.

Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування творчих та аналітичних навичок; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії. Завдання практики виконано повністю, результати представлено в повному обсязі

80 – 89

В презентації використані 3 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми.

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для студентів, які його створили. Завдання практики виконані повністю, але з несуттєвими помилками. Висновки неґрунтовні або часткові.

70 – 79

В презентації використано 2 чи більше медіаефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий.

Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях. Завдання практики частково не відповідають вимогам.

65 – 69

В презентації використано 2 чи більше медіаефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст.

Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні. Висновки поверхові, не відображають процес виконання завдань.

60 – 64

Мультимедіа ефектів немає в презентації.

Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми. Результати практики представлені поверхово і фрагментарно. Висновки відсутні.

35 – 59

Презентація не відповідає вимогам до робіт такого типу: не використано ніяких візуальних та графічних ефектів, або вони мають неетичний характер

Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим.

Робота немає логічного, змістовного та практичного значення. Студент не володіє навчальним матеріалом.

1 – 34

 

Робота відсутня або повністю чи частково ідентична роботі іншого студента

 

 

 

Попереднє оцінювання здійснюється викладачем-методистом, який здійснював

 

контроль за виконанням завдань практики та відбувається за наступними критеріями

 

Додаткові джерела інформації

 

 1.www.itlt.edu.nstu.ru/ms powerpoint


 

 

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

1971038
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
3563
8421
52693
55523
145542
1510395
1971038

Your IP: 3.227.240.143
Server Time: 2020-01-19 10:26:54

Хто на сайті

На сайті 198 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2020