Архетип учителя

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко А. А. Архетип учителя: ідея, образ, відповідальність : монографія / А. А. Кравченко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Мін-во освіти і науки України. – Львів :Вид-во “Ліга-Прес”, 2013. – 421 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У монографії досліджуються соціально-філософські засади формування ідеї, образу та відповідальності вчителя через вияв архетипічних основ професії вчителя. Ця тематика розглядається як у контексті історичного поступу, так і крізь призму динаміки формування інформаційного світу. Автор стверджує, що розвиток науки та інформаційних технологій відкриває для вчителя нові можливості у професійній діяльності та дає змогу реалізовувати освітньо-педагогічні практики різних епох і культур. Вчитель відповідальний за творення нового життя, творення можливостей бути людині собою. Тому важливо зберегти стимул, мотиви педагогічної діяльності, архетип, метаідею, місію вчителя.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасної освіти.

Kravchenko A. A. Teacher’s Archetype: Idea, Image, Responsibility : monograph / A. A. Kravchenko ; National Pedagogical Dragomanov University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Lviv : Publishing “Liga-Press”, 2013. – 421 p.

The monograph deals with social and philosophic backgrounds of teacher’s idea, image and responsibility formation through the exertion of the archetypic bases of teacher’s profession. The topic is investigated in the context of its historic development and in the light of dynamics of the information world formation. The author states that the progress of  science and information technologies opens up new opportunities for teacher’s professional activities  and allows him to implement educational and teaching practices of different epochs and cultures. The teacher is responsible for the creation of new life and opportunities of people being themselves. Thus it is important to preserve teacher’s impetus, motives of educational work, archetype, meta-idea and mission. 

The book is addressed to everyone who deals with the dedevelopment of modern education.