Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації

 

 

 

  

 

Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: монографія / кол. авторів ; редкол. : В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко (заступник голови); Мін-во освіти і науки, молоді та спорту, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 786 с.

 

 

 

 

 

 

 

Колективна монографія, присвячена одвічній суспільствознавчій проблемі становища особистості людини у соціальному світі, відрізняється від інших спроб її осмислення яскраво вираженою постнекласичною орієнтацією. Принципи ноогенезу, синергетичні ідеї, енергоінформаційний підхід, смислогенез – ось ті ключові позиції, що вирізняють подані у монографії авторські позиції щодо даного явища з яких має сформуватись цілісна концепція особистості XXI століття.

Оригінальність методологічного інструментарію дала авторам можливість не лише всебічно проаналізувати особистість як соціальний феномен (його сутність і зміст, атрибутивні характеристики, механізми і форми інтеграції особистості в суспільство), але й повноцінно вивчати специфіку саморозгортання особистості по організаційним рівням самоорганізації універсуму, що супроводжується у повсякденному бутті планетарної спільноти становленням інформаційної цивілізації.

У новому світлі розкриваються атрактивні питання самореалізації особистості, її організаційної свідомості та організаційної культури, духовності, естетичного ідеалу як чинника розвитку гармонійної особистості та ін.

Рекомендовано науковцям, які працюють в галузі соціальної філософії, соціології, культурології, політології; аспірантам, магістрам і студентам, всім, кого цікавлять проблеми смислу життя та можливостей його оптимізації.

Multi-author monograph, devoted to the perpetual problem of social studies, namely the position of personality in social world, differs from other efforts of its conceptualization by strongly marked post-neoclassical orientation. Principles of noogenesis, synergetic ideas, energoinformational approach and genesis of sense are the key issues distinguishing authors’ viewpoints, outlined in the monograph, concerning the phenomenon. They serve the basis for the comprehensive concept of personality of the 21st century.

Originality of methodological tools gave the authors the opportunity to not only analyze in detail human personality as social phenomenon (its essence and substance, attributive features, mechanisms and forms of its integration into society), but also to adequately investigate the specific nature of personality self-development according to organizational levels of universe self-organization, accompanied by formation of information civilization in the day-to-day existence of planetary community. The authors disclose in a new perspective the attractive issues of personality self-actualization, its organizational perception and organizational culture, spirituality, aesthetic ideal as a factor of harmonious personality development, etc.

The monograph is addressed to researchers of social philosophy, sociology, cultural studies, politology, to postgraduates, masters, students, and to everyone interested in purpose of life and opportunities of its optimization.