Освіта як чинник розбудови соціальної держави

 

 

 

  

Рябенко Є. М. Освіта як чинник розбудови соціальної держави: соціально-філософський аналіз : монографія / за науковою ред. проф. В. П. Беха. – Запоріжжя : ТОВ НВК “Інтер-М”, 2011. – 200 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячення поданню системної характеристики соціальної держави як природного і закономірного продукту впливу національної системи освіти у контексті становлення суспільства знань. Обґрунтовується, що сучасна освіта спрямована на відбудову та зміцнення національної ідентичності і формування здатності держави і її громадян до адаптації в глобалізованому суспільстві інформаційних і технологічних змін. Українське суспільство постає перед важливим вибором щодо подальшого розвитку в напрямку соціальності, постаючи перед викликами глобалізованого світу і ринку, інтегруючись в світовий і європейський економічний і освітній простір, що вимагає структурних і функціональних реформ і модернізації національної освітньої системи. Визначено, що сучасні освітні системи повинні відповідати ціннісним принципам, які ґрунтуються на засадах демократії і справедливості, і тому модернізація освіти повинна відбуватися в напрямку її демократизації на основі принципів і ідеалів розвинутою соціальної держави.

The monograph presents a system description of the social state as natural and appropriate peoduct of an impact of national education system in the context of evolving knowledge society. Modem education is aimed at reconstructing and strengthening national identity and the ability of the state and its citizens to adapt in a globalized information society of technological changes. Ukrainian society faces the challenge for further development toward sociality, solves problems of the globalized world and its market, while trying to integrate into the and European economic and educational environment. This integration requires structural and functional reforms and modemization of the national education system. The author stresses that the modern educational system should vslue the principles of democracy and justice, and that modernization of education should move in the direction of democratization based on the ideals of developed social state.