alt

Бех В.П., Гашенко А.В. Фірма в дискурсі організменої ідеї: Монографія. - Суми: ВТД «Університетська книга»,2006. -376 с.

Монографія висвітлює явище ноосоціогенезу як геологічного про­цесу космологічного походження. При цьому доводиться, що соціа­льний світ є, на відміну від білково-нуклеїнового субстрату, оригіна­льним видом живої розумної субстанції енергоінформаціиногс походження, життєдіяльність якої розкривається і стало функці­онує в організменій формі. У праці висвітлено дискурс організменої ідеї, подано соціальний організм країни як родову конструкцію, у просторі якої виникають найпростіші соціальні організми: підпри­ємства, організації, заклади. На прикладі виробничої фірми аналізу­ється генезис на основі культурологічного ядра (фенотипу), морфологія та функціонування специфічної польової структури інформаційно-енергетичного походження. Значна увага приділяється характерис­тиці елементної бази сучасної виробничої структури та механізму саморуху соціального організму фірми.

Рекомендується для користування науковцям, докторантам, ас­пірантам, магістрам, викладачам соціальної філософії, соціології, культурології, політології, етики, управлінських і суміжних дисцип­лін, а також усім тим, хто цікавиться питаннями проектування, конструювання, модернізації та оптимізації соціальних систем.