Комплексна практика з фаху. 4 курс

 Комплексна практика з фаху є одним з важливих етапів наскрізної підготовки студентів, під час якої останні замаються вирішенням завдань, пов’язаних з організацією виробничої, планово-економічної та фінансово-облікової діяльності, виконують завдання, пов’язані з комерційно-маркетинговою діяльністю підприємства та управлінням.

Комплексна практика з фаху (бакалаврська) проводиться після закінчення теоретичного навчання в останньому навчальному семестрі загальною тривалістю 3 тижні.

Базами практики є державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96, зокрема заклади соціальної сфери.

 

Мета і завдання практики

 

Метою практики є формування у студентів практичних навичок розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємств на низовому рівні управління.

Мета комплексної практики з фаху конкретизується наступними оперативно-тактичними та виховними завданнями:

 

Зміст практики

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, суміжні – економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

1. Вивчаючи управлінську діяльність та питання організації виробництва необхідно:

2. Провести аналіз кадрової політики підприємства та розробити план соціального розвитку трудового колективу:

3. Необхідно:

4. Необхідно:

5. Необхідно провести оцінку ефективності реалізації на підприємстві управлінських рішень, визначити форми і методи їх прийняття, документальне оформлення, організацію виконання.

6. Надати:

7. При вивченні соціально-психологічних методів управління на підприємстві необхідно:

8. При аналізі операційної системи організації необхідно:

9. При оцінці системи управління якістю діяльності організації:

10. Згідно з функціями, пов’язаними з плануванням діяльності:

11. Згідно з функціями, пов’язаними з фінансово-обліковою діяльністю необхідно проаналізувати фінансово-майновий стан підприємства, його платоспроможність, фінансову стійкість, прибутковість, ділову активність, сформувати окремі групи активів та пасивів підприємства, проаналізувати фінансовий стан діяльності: план формування фінансових ресурсів, план руху грошових коштів, балансовий план, проаналізувати та спланувати податкові платежі, підготувати пропозиції, спрямовані на оптимізацію обсягу та рівня їх сплати.

12. Згідно з функціями, пов’язаними з маркетингово-комерційною діяльністю необхідно:

13. Згідно з завданнями, пов’язаними з організацією праці необхідно:

 

Форми i види контролю

 

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на зборах).

Поточний контроль здійснюється відповідно до складеного студентом та затвердженого керівником практики від університету індивідуальним планом практики, який включає етапність та термін виконання завдань практики.

Індивідуальний план заноситься в щоденник практики студентом і хід виконання його контролюється як керівником від університету, так і керівником від бази практики.

Підсумковий контроль передбачає контроль виконання студентом всієї програми практики, а також написання звіту.

 

За результатами проходження практики керівником практики від бази складається характеристика-відгук на студента, наведений у Додатку А.

 

Форма звіту з практики

 

Звіт має відобразити всі аспекти діяльності студента на базі практики і може бути структурований:

або за загальними функціями:

або за основними бізнес-процесами:

Підведення підсумків практики

 

Контроль за якістю проходження студентом практики здійснюється у вигляді написання звіту, який оформлюється згідно вимог до написання документів такого виду.

Письмовий звіт разом зі щоденником подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно зі встановленою формою та одержали позитивну характеристику керівника практики.

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку керівнику практики від університету. Диференційна оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється в заліковій книжці.

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку керівнику практики від університету. Диференційна оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється в заліковій книжці.