Філософський модус загальної теорії управлінн

 

 

 

 

 

 

 

Бех Ю. В. Філософський модус загальної теорії управління : монографія / Ю. В. Бех ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 476 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

У монографії обґрунтовується концептуальне бачення світоглядно-ідеологічного забезпечення формування загальної теорії управління. Доводиться, що на початку XXI століття її вирішення є головним завданням філософії і всього комплексу суспільних наук, оскільки від цього залежить стан і темпи становлення онтологічної, організаційної і інформаційної єдності світової спільноти, її цілісність. Подається природа, сутність, зміст когнітивних засад її вирішення та ідеологічне протистояння у сфері управління технічними, біологічними і соціальними системами. Філософія управління розглядається як семантичне поле і головний гносеологічний інструментарій дослідження цієї проблеми, у дискурсі якої формується адекватна рівню проблеми організаційна свідомість і когнітивна культура дослідника. На прикладі сфери управління біологічними системами досліджуються природа, сутність, зміст та форми управління: суб’єктивована і об’єктивована. Відтворюються умови переходу від ідеології технократичної парадигми управління до ідеології екогуманізму.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, що займаються дослідженнями філософії управління, теорії управління, соціології управління, психології управління, політології, а також для менеджерів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами системного аналізу управління і розбудови інтегративного управління технічною сферою, суспільством і природою.

Bekh Yu. V. Philosophical Modus of General Management Theory : monograph / Yu. V. Bekh ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv : Dragomanov NPU Publishing House, 2013. – 478 p.

The monograph discusses the conceptual approach to the world view and ideological background for the development of the general management theory. It is shown that in the early 21st century its theoretical solution is the principal task for philosophy and for the whole range of social sciences, as it predetermines the formation state and progress of the ontological, organizational and informational unity of the world community and its integrity. The monograph describes the nature, essence and content of cognitive principles of theory solution as well as ideological confrontation in the sphere of technical, biological and social systems management. Management philosophy is viewed as a semantic field and major epistemological tool for investigating the problem, in the discourse of which the researcher’s adequate organizational consciousness and cognitive culture are formed. The nature, essence, content and forms of management (subjectified and objectified) are studied on the example of biological systems management. The author reproduces the conditions of transition from the ideology of technocratic management paradigm to the ideology of ecohumanism.

The monograph is recommended to researchers, teachers, postgraduates, masters and students researching the philosophy of management, management theory, sociology of management, psychology of management, political science, as well as to practitioners and to everyone who deals with the problems of system analysis of management and development of integrative technology, society and nature management.