Інтереси народу: плюралізм поглядів

 

 

 

  

Дубінін В. В. Інтереси народу: плюралізм поглядів / В. В. Дубінін; за науковою ред. В. П. Беха; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 485 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячена розгляду інтересів народу в контексті соціально-філософського аналізу від моністичних до плюралістичних поглядів, уявлень та вчень Розглянено та поглиблено теоретичні та методологічні засади розробки теорії народу та його інтересів. Показано, що народ як особлива природна, суспільна і духовна етнічна спільність є головним суб’єктом суспільно-історичного процесу, атрибутивною ознакою якого є його інтереси. Здійснено генетичний, морфологічний, функціональний і праксіологічний ан&из інтересів народу. Подано авторське бачення проблеми сутності, змісту, форм і механізмів розвитку та захисту, динаміки змін інтересів народу Обґрунтовано, що інтереси народу мають субстратний та діяльнісний рівні, які розглядаються в динамічному процесі – від інтересів попередніх етнічних спільнот до планетарного людства. Досліджено спроможність держави і громадянського суспільства бути суб’єктами самовираження інтересів народу. Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на саморозгортання інтересів народу Європи і, зокрема, українського народу Розкрито історичний досвід вираження і захисту інтересів народу Запропоновано систему заходів щодо узгодженості інтересів народу (цілого), політичних партій, елітних кіл (особливого) та особистостей (одиничного) на рівні етнополітики держави і громадянського суспільства

The monograph is devoted to the interests of the people in the context of social and philosophical analysis from the monistic to pluralistic views, ideas and doctrines. The theoretical and methodological bases for developing the theory of people and its interests are considered It is shown that the people as a special natural, social and spiritual, ethnic unity is the main subject of the socio-historical process, attributive feature of which is its interests The genetic, morphological, and functional, praxeological aspects of people’s interests are analyzed. The author’s vision of the essence, content, forms and mechanisms of development and protection, dynamics of the changes of people’s interests are presented. It is proved that the interests of people have substrate and activity levels. They are considered in a dynamic process – from those of previous ethnic unities to global humanity. The ability of state and civil society to present the interests of the people is investigated. The influence of globalization on the self-development of European people’s interests is analyzed, and in particular, the Ukrainian people. The historical experience of expression and protection of the people’s interests are examined. The system of measures concerning the coherence of people’s interests (as whole), political parties, and elite circles (as special), and personalities (as single) at the level of ethnic policy of the state and civil society is proposed.