Філософські проблеми сучасного управління складними системами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бех Ю.В. Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі : монографія / Ю. В. Бех, А. І. Слєпцов; Мін-во освіти і науки, молоді і спорту ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 405 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У монографії розглядаються сучасні ідеї, принципи, методи і формальні моделі складних систем управління у контексті становлення загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами. Виклад ґрунтується на філософії класичної теорії управління із зворотним зв’язком, використанні методів математичного й імітаційного моделювання. Виокремлюються загальні і особливі властивості складних систем автоматичного управління і систем управління автоматизованих виробництв. Досліджуються принципи управління інформаційними технологіями для найскладніших систем, будь-коли створених людством, – операційних систем комп’ютерних технологій і глобальної мережі Internet.

Різноманіття і спільність принципів управління ілюструються актуальними завданнями управління в соціальних мережах і моделями лінгвістичного інтелектуального управління.

The monograph deals with modern ideas, principles, methods and information models of complex control systems in the context of general control theory of technological, biological and social systems. The investigation isbased on the classical feedback theory and is conducted by means of mathematical and simulation modeling methods. General and distinguishing features of complex systems of automatic control and computer-aided production control systems are described in detail. Principles of information technology management for the most complex systems ever created by the humanity – operating systems of computer technologies and global Internet – are investigated. The diversity and commonality of principles of control are illustrated by relevant objectives of control in social networks and models of linguistic intelligent control.