Державно-громадське управління у дискурсі демократизації суспільства

 

 

 

 

 

Рябека О. Г. Державно-громадське управління у дискурсі демократизації суспільства : монографія / за науковою ред. проф. В. П. Беха ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 289 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячена політологічному аналізу місця і ролі ОГС в демократизації управління суспільством, що веде до становлення СДГУ. На основі морфогенетичної функції інтересів народу розкривається походження організаційних рівнів, форм, засобів, структури і механізму державної влади. Послідовно аналізується а) механізм державного управління б) апарат державного управління, в) орган державного управління, г) інститут державного управління, д) принципи організації та діяльності апаратів державного управління і обґрунтовуються елементи громадянського суспільства, що здатні вступити у організаційну взаємодію на основі збереження провідної функції державної влади. Продуктом процесу демократизації є віртуальна наддержавна конструкція – СДГУ, що діє на основі інтегративних принципів організації і діяльності Центрів соціального партнерства з опорою на механізм соціального партнерства. Автор доводить, що СДГУ органічно вмонтована у систему саморегуляції соціального організму країни і є її інваріантом за рахунок перерозподілу функцій між ОГС і державою. Подається критеріальна база для оцінки якості організаційної взаємодії державної влади і ОГС. Доводиться, що якість функціонування СДГУ слід оцінювати за критерієм сталості соціального розвитку. У той же час міра організаційної зрілості самої СДГУ може бути критерієм ефективності процесу демократизації управління суспільством. Аналізується стан демократизації управління в світі, на теренах Об’єднаної Європи, СНД і в Україні, визначається міра сформованості системи державно-громадського управління в країні та проблеми її саморозгортання.

This monograph is dedicated to a politological analysis of the place and the role of the civil society organizations (CSO) in democratization of management society, which leads to the establishment of the System of the State Civil Management (SSCM). Basing on the morphogenetic function of people’s interests, discloses the origin of the organizational levels, forms, means, structures and mechanism of the state authority. Gradually makes the analysis of: a) mechanism of the state governance, b) apparatus of the state governance, c) state governance authority, d) state governance institution, e) principles of the organization and functioning of the state governance apparatus and elements of the civil society which are able to join organizational interaction based on the preservation of leading function of the state authority are substantiated. Virtual super construction called The System of the State Civil Management (SSCM) – is a product of the process of democratization. This construction acts on the integrative principles of organization and activity of the Centers of Social Partnership with a support on a mechanism of social partnership. Author proves that SSCM organically installed in the system of self-regulation of the social organism of the country and it is it’s invariant by redistribution of functions between civil society organizations and the state. It contains a base of criteria’s for estimation the quality of organizational interaction between the state authority and CSO. The monograph contains proofs that the quality of functioning SSCM should be measured at the criterion of permanence of the social development. At the same time the degree of organizational maturity of SSCM may be a criterion of effectiveness of the democratization management of society. Analyses the state of democratization of management in the world, on the background of United Europe, CIS and in Ukraine, determines the degree of integrity of the system of the state-civil management in the country and problems of its self-development.