Зворотний зв’язок у парадигмі саморегуляції соціальних систем

 

 

 

 

 

Попов С. М.Зворотний зв’язок у парадигмі саморегуляції соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз / за науковою ред. проф. В. П. Беха. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 412 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У монографії подано оригінальну концепцію зворотного зв’язку, який виникає і працює у парадигмі саморегуляції соціальних систем. З позицій системного теоретико-методологічного аналізу відтворено основний концепт зворотного зв’язку, гомеостаз і гомеорез як механізми забезпечення сталості та динамічної рівноваги у саморегуляційних системах. Теоретично обґрунтовано формування суб’єкт-суб’єктної парадигми управління функціональними системами як актуальну вимогу сучасного менеджменту. Запропоновано ідею формування якісно нового управлінського мислення в контексті зростання ролі зворотних зв’язків в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Проведено праксіологічний аналіз стану зворотного зв’язку у соціальному організмі різних країн та в його окремих підструктурах: економічній, соціальній, політичній та культурологічній.

Для науковців, політологів, соціологів, філософів, державних службовців, менеджерів фірм, усіх тих, кого цікавить феномен зворотних зв’язків у системі соціального менеджменту.

The monograph presents the original concept of feedback that occurs and works in the paradigm of self-regulation of social systems. From the standpoint of systemic, theoretical and methodological analysis represented the basic concept of feedback, homeostasis and homeorhesis as mechanisms of ensuring constancy and dynamic balance in self-regulatory systems. The forming of the subject-subject paradigm of management of the functional systems as the topical demand of modern management is theoretically justified. The idea of formation a qualitatively new managerial thinking in the context of the growth role of feedbacks in the conditions of globalization and informatization of society is suggested. A praxeological analysis of the state of feedback in the social organism of different countries and in its individual substructures: economic, social, political and culturological is made.

For scientists, political scientists, sociologists, philosophers, public servants and all those, who are interested in the phenomenon of feedback in the system of social management.