Соціальна мінливість: когнітивний аналіз

 

  

 

 

Авєріна О. І. Соціальна мінливість: когнітивний аналіз : монографія / за науковою ред. проф. В. П. Беха ; Мін-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 202 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячена дослідженню принципу мінливості, його природи, сутності, змісту й форм та ролі в існуванні й розвитку соціальних систем. Автором доводиться правомірність застосування мінливості як одного з трьох відомих законів Ч. Дарвіна (спадкоємність, мінливість та добір) до функціональних систем. Мінливість визначено як принцип, котрий обумовлює пластичність соціальних систем, забезпечує їх оновлення шляхом набуття якісно нових станів і форм існування з метою подальшого еволюційного розвитку. Автором запропоновано дві евристичні моделі соціальної мінливості: перша відображує її роль і функції в культурі соціуму, друга – дала змогу описати механізм дії мінливості, визначити рушійні сили, умови, фактори, що спонукають мінливість, окреслити основні альтернативні варіанти вибору системою подальшого шляху розвитку. Визначено специфіку реалізації мінливості в українському соціумі, що зумовлюється певними ментальними рисами, надмірною фрагментарністю політичного поля країни й сучасним глобалізаційним тиском.

This monograph represents researching of the principle of variability, its nature, essential, maintenance, forms end role in existence and development of social systems. An author to prove an affective uses the one of the principles of evolution by Ch. Darwin to analyzing of the social system. Variability is a principle that maintains of plastic of the social forms and its development by renovation of its conditions and forms for next evolution development. An author to represents two heuristic models of social variability. First, to shoes its role and function in the culture of society, second – shoes an mechanism of variability, points out main factors and conditions of variability start and indicates main variants of selections of the next development course. Also to point of the specific of realization this principle in the Ukrainian society, which is determined of natural characteristics, excessive particulars in the modern political sphere and globalization process.