alt

Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді: ціннісно-світоглядні орієнтири. Навчальний посібник для вищ. навч. закл. - К.: Світогляд, 2010. - 274 с.

Пропонований посібник - це навчальний курс, в якому роз­глядається одне з найбільш складних завдань, яке має розв'я­зувати українське суспільство та система освіти - формування історичної свідомості студентської молоді. Розглядаються най­більш ефективні форми історичного виховання, що сприяють громадянському становленню молоді.

Для студентів гуманітарних спеціальностей, для всіх, кого цікавлять питання історії і хто прагне зрозуміти глибинні про­цеси, що визначають суть історичних подій та діяльність істо­ричних осіб.